VERTIGO MEDIA PRIVACYBELEID

1. Object

1.1. Wie zijn wij?

VERTIGO MEDIA, ontwerpt, verkoopt en implementeert loyaliteits- en klantrelatiebeheerdiensten voor eigen rekening of die van haar Partners. Haar activiteit is de verwerking en marketing van gegevens, evenals het ontwerpen van direct marketingcampagnes.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE is ook een dienstverlener gespecialiseerd in digitale marketing brokerage.

De diensten van Vertigo Media Performance bestaan uit:

om gebruikers (hierna de Gebruiker" of de "Gebruikers", in functie), op hun verzoek, op zoek naar goederen en / of diensten, in contact te brengen met een of meer professionals (hierna de "Partner(s)", volgens) die waarschijnlijk aan hun behoeften zullen voldoen.

om Gebruikers te werven door communicatie te verzenden over diensten en / of producten van Partners voor commerciële prospectiedoeleinden, namens deze laatste.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE nodigt gebruikers uit om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen om er meer over te weten te komen. Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE inzake de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers (hierna "persoonsgegevens") wanneer zij de https://vertigomediaperformance.com/ site (hierna de "Site") bezoeken en/of de diensten gebruiken die door VERTIGO MEDIA PERFORMANCE worden aangeboden vanaf de pagina's van de verbindingsinterfaces (hierna de "Interface(s)"), in functie). Het vormt een aanvulling op het Cookiebeleid van de Site.

1.2. Persoonsgegevens, verwerking: waar hebben we het over?

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit is alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, waarmee hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, hetzij door verwijzing naar een element dat specifiek voor hem is (bijv. naam, voornaam, enz.), hetzij door een reeks gegevens te vergelijken (bijv. contactgegevens, loyaliteitskaartnummer, IP-adres, enz.).

Wat is de verwerking van persoonsgegevens?

Dit betekent alle bewerkingen, al dan niet geautomatiseerd, met betrekking tot persoonsgegevens (bv. verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, gebruiken, verspreiden, wissen, enz.).

Om meer te weten te komen over de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten, kunt u de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr raadplegen.

1.3. Aanvullende informatie

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan dit Beleid te allen tijde wijzigen om het aan te passen aan wetswijzigingen en die van haar activiteiten. Deze wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Site worden gepubliceerd. Wij nodigen u daarom uit om dit beleid regelmatig te raadplegen.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE streeft naar een hoog niveau van bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers, in overeenstemming met verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG") en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de gegevensverwerking, naar de bestanden en vrijheden "hierna "LIL").

2. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Het bedrijf VERTIGO MEDIA PERFORMANCE SL, 75calle Ecquador 08029 BARCELONA, SPANJE is de gegevensbeheerder.

Het bedrijf heeft een DPO aangesteld, met wie u contact kunt opnemen via:

 • e-mail, op: dpo@vertigomediaperformance.com
 • per post, ter attentie van de DPO, naar voormeld adres van het hoofdkantoor van Vertigo media.

U kunt contact opnemen met de DPO om de rechten uit te oefenen die u door de AVG en/of de LIL worden verleend en om aanvullende informatie te verkrijgen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door VERTIGO MEDIA.

3. Verzamelde persoonsgegevens

3.1. Wanneer u een verbinding aanvraagt

Wanneer gebruikers de interfaces openen, moet een vragenlijst worden ingevuld die varieert afhankelijk van de zoekopdrachten om de verbinding met een of meer partners mogelijk te maken, afhankelijk van hun behoeften.

Bij deze gelegenheid verzamelt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE de persoonsgegevens die u verstrekt door de velden van de Interfaces-vragenlijst in te vullen. De aard en omvang van de verzamelde persoonsgegevens hangt af van:

enerzijds het doel van uw verzoek om aansluiting;

anderzijds producten en/of diensten waar u naar op zoek bent.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan, afhankelijk van de situatie, de volgende persoonsgegevens verzamelen:

TYPOLOGIEVERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
IdentificatiegegevensWe kunnen uw naam, voornaam en titel verzamelen.
CoördinatenWe kunnen uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres verzamelen.
PrivacyWe kunnen informatie verzamelen met betrekking tot uw levensstijl, uw gezinssituatie, het bestaan van huisdieren of uw consumptiegewoonten, het al dan niet voorkomen van een claim, enz.
BeroepslevenWe kunnen informatie verzamelen over uw functies, uw bedrijf, uw bedrijfsadres, uw zakelijke telefoonnummer, uw zakelijke e-mailadres, enz.
Financieel-economische gegevens enWe kunnen uw inkomensniveau per bereik verzamelen, een schatting van uw vermogen per bereik, of u uw huis bezit of huurt, enz.

De persoonsgegevens moeten worden ingevuld om in contact te komen met een van onze Partners asterisk.

VERTIGO MEDIA PRESTATIES worden systematisch aangegeven door een is waarschijnlijk ook om aanvullende persoonlijke gegevens over u te verzamelen. U bent vrij om de velden van de Interfaces die niet verplicht zijn al dan niet in te vullen.

Als u deze optionele informatie niet wilt invullen, heeft uw beslissing geen invloed op uw verzoek om verbinding.

Al deze persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u uw verzoek bevestigt om verbinding te maken met een of meer van onze Partners.

Houd er rekening mee dat wanneer u uw verzoek om contact op te nemen bevestigt, MEDIA PERFORMANCE VERTIGO u een sms kan sturen naar het aangegeven nummer. mobiele telefoon die u hebt ingevoerd om de contactgegevens te bevestigen

3.2 Na uw verzoek om verbinding te maken

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verkrijgt informatie van haar Partners over de follow-up(s) die door gebruikers worden gegeven aan de aanbiedingen die hen zijn voorgesteld aan het einde van de verbinding met hen.

De verkregen informatie is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de uitvoering van het contract dat Partners bindt mogelijk te maken. VERTIGO MEDIA

3.3 Bij het raadplegen van de interfaces

Wanneer gebruikers de interfaces betreden, verzamelt vertigo MEDIA PERFORMANCE als tussenpersoon het IP-adres van de gebruikers.

Deze persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan onze Partners, met inachtneming van de informatie in artikel 4.1 "De overdracht van persoonlijke gegevens aan de Bewoners".

4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Overdracht van persoonsgegevens aan Partners

Aangezien dit een koppelingsdienst is die door gebruikers is geïnitieerd, worden hun persoonlijke gegevens die zijn verkregen in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3.1 "Bij het aanvragen van een verbinding" verzameld met het doel om te worden overgedragen aan een of meer partners, afhankelijk van het onderzoek van de gebruikers, die waarschijnlijk aan hun behoefte (s) voldoen.

Eenmaal verkregen, is/zijn de betrokken Partner(s) verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruikers die aldus worden overgedragen, bijvoorbeeld wanneer zij besluiten contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken.

De betrokken Partner(s) mogen de persoonsgegevens van de Gebruikers niet gebruiken voor andere doeleinden dan om contact met hen op te nemen om aan hun behoeften te voldoen en, in voorkomend geval, om aanbiedingen op te volgen waarvoor Gebruikers interesse tonen.

Bijgevolg, als de betrokken Partner(s) u, zodra zij u hun aanbod(en) hebben gepresenteerd dat overeenkomt met uw behoeften, u naast de advertenties wenst te sturen, moeten zij uw toestemming verkrijgen, tenzij dit niet vereist is op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling.

In sommige gevallen, wanneer uw verzoek om verbinding te maken is gericht aan één Enkele Partner, kan VERTIGO MEDIA PERFORMANCE u toestemming geven voor reclame van deze Partner.

In dit geval verzamelt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE enkel uw toestemming en stuurt het bewijs van uw akkoord naar de Partner.

Latere toepassingen van uw persoonsgegevens voor dit doel worden uitgevoerd door de Partner alleen, onder zijn eigen verantwoordelijkheid. IN GEEN GEVAL stuurt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE u reclameverzoeken.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan uw IP-adres ook overdragen aan Partners wanneer zij het gebruiken om ervoor te zorgen dat VERTIGO MEFIA het verbindingsverzoek correct uitvoert. In dit geval mogen de Partners uw IP-adres niet voor andere doeleinden gebruiken.

Houd er rekening mee dat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE uw persoonsgegevens niet overdraagt aan Partners die waarschijnlijk niet zullen voldoen aan de behoeften die zijn uitgedrukt met betrekking tot uw eerste onderzoek.

4.2. De overdracht van digitale persoonsgegevens

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE aan advertentieproviders kan de persoonsgegevens van gebruikers ook op een gecodeerde manier overdragen aan andere digitale advertentieproviders.

Tijdens deze overdracht, om deze gegevens te beschermen, gebruikt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE een eenrichtingsversleutelingsalgoritme (SHA 256) om de integriteit ervan te waarborgen. Dit algoritme creëert een unieke vingerafdruk van de versleutelde gegevens; indien de dienstverlener aan wie deze gegevens worden doorgegeven:

beschikt over de gegevens met betrekking tot de betrokken Gebruiker, hij kan deze herkennen door de vingerafdruk te vergelijken die VERTIGO MEDIA PERFORMANCE heeft overgedragen met behulp van de vingerafdruk van de gegevens waarover hij beschikt;

niet eens de gegevens genereert met betrekking tot de betreffende Gebruiker, zal hij geen toegang krijgen tot de overgedragen persoonlijke gegevens. In het laatste geval kan de ontvangende dienstverlener u dus niet identificeren omdat hij u niet kent.

4.3. Overdracht van persoonsgegevens aan onze dienstverleners

4.3.1. Algemene informatie

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan de persoonsgegevens van gebruikers overdragen aan sommige van zijn dienstverleners voor de uitvoering van hun diensten (bijv. reclamebureaus, beheertools, hostingproviders, enz.).

Indien nodig worden alleen uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de betrokken ontvangers om hun diensten uit te voeren, aan hen overgedragen. De overdracht van deze persoonsgegevens wordt steeds beheerst door de clausules van de met hen gesloten contracten, aangepast aan hun kwaliteit.

Uw persoonlijke gegevens worden gehost op servers in Frankrijk bij OVH, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix.

4.3.2. Specifieke informatie met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE beperkt zoveel mogelijk het gebruik van dienstverleners gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Niettemin kan de geografische ligging van sommige van hen, noodzakelijk voor de werking van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE en de levering van de aangeboden diensten, tot een dergelijke overdracht leiden. In dit geval begeleidt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE de overdracht van uw persoonsgegevens naar de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, of enige andere passende garantie.

Houd er rekening mee dat sommige van onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen overdragen om hun diensten uit te voeren. In dit geval vereist VERTIGO MEDIA PERFORMANCE dat dergelijke overdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

5. Het gebruik van persoonlijke gegevens die zonder overdracht worden verzameld in het kader van de commerciële activiteit van Vertigo Media.

5.1. De verwerking van gegevens in het kader van de communicatie van commerciële aanbiedingen van Partners.

De persoonsgegevens verkregen in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3.1 "Bij het aanvragen van een verbinding" worden ook rechtstreeks door VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verwerkt in het kader van hun exploitatie voor commerciële verzoeken van de Gebruiker, door Partners van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE.

Het doel van deze verwerking is om:

 • Om communicatie over producten en diensten te verzenden, voor commerciële prospectiedoeleinden. Deze communicatie kan de vorm aannemen van e-mail of post, sms, telefoongesprek of gerichte online reclame.
 • Zodra de gegevens zijn verzameld in verband met het leveren van een dienst of vragen, kan informatie over vergelijkbare of gerichte diensten op basis van eerdere verzoeken worden verzonden, tenzij de betrokkene verzoekt om te stoppen met het verzenden van dergelijke commerciële communicatie of ervoor kiest om ze niet te ontvangen.

In deze context ondersteunt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE haar Partners bij de opbouw en optimalisatie van hun activiteiten van marketingcampagnes, loyaliteit, klantrelaties, communicatie en informatie, studies en enquêtes.

Telkens wanneer een elektronische communicatie voor commerciële prospectiedoeleinden wordt verzonden, heeft de ontvanger de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze in de toekomst niet meer te ontvangen via een afmeldlink.

Bovendien is het op elk moment mogelijk om een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: "E-mailadres van de afzender", om te verzoeken om te stoppen met het verzenden van deze commerciële communicatie.

5.2. Geen overdracht van gegevens in het kader van commerciële verzoeken rechtstreeks door VERTIGO MEDIA PERFORMANCE.

In dit geval is VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers voor zover zij als enige het doel en de middelen van een dergelijke verwerking definieert.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verbindt zich ertoe enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan Partners. Ze worden enkel verwerkt door VERTIGO MEDIA PERFORMANCE, in opdracht van haar Partners, in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving.

5. De doeleinden van de verwerking en de bijbehorende rechtsgrondslagen

De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers door VERTIGO MEDIA PERFORMANCE streeft de volgende doeleinden na, waarbij de rechtsgrondslagen in verband met deze behandelingen voor elk van hen worden aangegeven

BEHANDELINGENDOEL(EN)RECHTSGRONDSLAG(EN)
Het verzamelen van uw toestemming om reclameverzoeken van een Partner te ontvangen.Geef direct (met gegevensoverdracht) of indirect via VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (zonder gegevensoverdracht) toestemming aan een Partner om u advertentieverzoeken te sturen.De toestemming van gebruikers (artikel 6, lid 1, onder a), AVG).
Het verkrijgen van informatie over de follow-up die gebruikers geven aan de aanbiedingen die door partners worden aangebodenHet contract uit te voeren dat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE bindt aan de Partner(s) aan wie de persoonsgegevens van de Gebruikers zijn doorgegevenHet gerechtvaardigd belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6 lid 1, f) AVG), de legitimiteit ligt in de noodzaak om te verifiëren dat de door de Gebruikers verstrekte contactgegevens juist zijn.
Verzameling van IP-adressen van gebruikersEvalueren en versterken van de beveiliging van de Site en/of interfaces; Statistieken opstellen met betrekking tot bezoeken aan de Site en interfaces.Het gerechtvaardigd belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6 lid 1, f) AVG), de legitimiteit ligt in de noodzaak om te verifiëren dat de door de Gebruikers verstrekte contactgegevens juist zijn.
De overdracht aan de Partners van het IP-adres van de GebruikersOm de Partners in staat te stellen ervoor te zorgen dat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE het verbindingsverzoek correct uitvoertHet gerechtvaardigd belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6 lid 1, f) AVG), de legitimiteit ligt in de noodzaak om te verifiëren dat de door de Gebruikers verstrekte contactgegevens juist zijn.
De overdracht van persoonsgegevens van gebruikers aan aanbieders van digitale advertentiesZoek naar nieuwe doelgroepen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de makelaarsdiensten die door VERTIGO MEDIA worden aangeboden.Het gerechtvaardigd belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6 lid 1, f) AVG), de legitimiteit ligt in de noodzaak om te verifiëren dat de door de Gebruikers verstrekte contactgegevens juist zijn.
De overdracht van persoonsgegevens van gebruikers aan dienstverlenersGebruik de tools en diensten die nodig zijn voor de werking van VERTIGO MEDIA.Het gerechtvaardigd belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6 lid 1, f) AVG), de legitimiteit ligt in de noodzaak om te verifiëren dat de door de Gebruikers verstrekte contactgegevens juist zijn.

6. Bewaartermijnen voor persoonsgegevens

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE bewaart de persoonsgegevens van Gebruikers zolang als nodig is voor de doeleinden van de nagestreefde verwerking, namelijk:

DE BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENSDUUR(EN) VAN HET BEGINSELUITZONDERINGEN/RESERVERINGEN
Persoonsgegevens die moeten worden verstrekt om in contact te worden gebracht met onze Partners en Persoonsgegevens die zijn verkregen als gevolg van contact met de PartnersUw persoonsgegevens worden in principe gedurende een periode van 2 jaar op actieve basis bewaard vanaf het laatste actieve contact met u; Aan het einde van deze periode worden deze gegevens bewaard als een archief voor een extra periode van 3 jaar, in het geval dat een claim of geschil wordt gevormd door de Gebruikers en/of onze Partners met betrekking tot de uitvoering van de contracten die VERTIGO MEDIA PERFORMANCE aan hen binden.Als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te wijzigen en/of te verwijderen, worden deze binnen een maand na ontvangst van dit verzoek gewijzigd en/of verwijderd, in overeenstemming met de procedures uiteengezet in artikel 8 "Gebruikersrechten"; In geval van een claim of geschil heeft VERTIGO MEDIA PERFORMANCE een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te bewaren tot het einde ervan, met als enig doel zich te kunnen verdedigen.
Persoonsgegevens die optioneel kunnen worden verstrekt om in contact te worden gebracht met onze PartnersUw persoonsgegevens worden in principe bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt.Zodra u uw toestemming intrekt, worden uw persoonsgegevens binnen een maand na ontvangst van dit verzoek verwijderd; Als u uw toestemming niet intrekt, worden uw persoonsgegevens binnen maximaal 5 jaar verwijderd; In geval van een claim of geschil heeft VERTIGO MEDIA PERFORMANCE een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te bewaren tot het einde ervan, met als enig doel zich te kunnen verdedigen.
Persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de Interface worden meegedeeld en rechtstreeks door VERTIGO MEDIA worden verzameld en verwerktUw persoonsgegevens worden in principe gedurende een periode van 3 jaar op actieve basis bewaard vanaf het laatste actieve contact met u.Als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te wijzigen en/of te verwijderen, worden deze binnen een maand na ontvangst van dit verzoek gewijzigd en/of verwijderd, in overeenstemming met de procedures uiteengezet in artikel 8 "Gebruikersrechten"; In geval van een claim of geschil heeft VERTIGO MEDIA PERFORMANCE een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te bewaren tot het einde ervan, met als enig doel zich te kunnen verdedigen.
IP-adresUw IP-adres wordt bewaard voor een periode van 1 jaar.Als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te wijzigen en/of te verwijderen, worden deze binnen een maand na ontvangst van dit verzoek gewijzigd en/of verwijderd, in overeenstemming met de procedures uiteengezet in artikel 8 "Gebruikersrechten"; In geval van een claim of geschil heeft VERTIGO MEDIA PERFORMANCE een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te bewaren tot het einde ervan, met als enig doel zich te kunnen verdedigen.

7. Beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE implementeert de nodige voorzorgsmaatregelen om de integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens van gebruikers te bewaren om te voorkomen dat ze worden gewijzigd, verloren, vernietigd of ongeoorloofde toegang door derden, per ongeluk of onrechtmatig.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd in overeenstemming met de huidige regels van de kunst.

Houd er in het bijzonder rekening mee dat:

 • uw persoonsgegevens zijn alleen in platte tekst toegankelijk voor onze medewerkers die er effectief toegang toe hebben om hun opdrachten uit te voeren, volgens een strikt gereguleerd toegangsprotocol;
 • uw persoonsgegevens zijn, voor de verschillende verwerkingen zoveel mogelijk anoniem; Gemaakt, gemaakt onze netwerken en servers zijn beveiligd om elke toegang door derden zoveel mogelijk te beperken;
 • de veiligheid van onze informatiesystemen wordt gewaarborgd door onze eigen medewerkers.

Niettemin, bag hez dat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE de risico's verbonden aan de werking van het internet. kan niet alle controleren VERTIGO MEDIA PERFORMANCE vestigt uw aandacht op het bestaan van de risico's die inherent zijn aan het gebruik en de werking van het internet, en raadt u aan maatregelen te nemen om uw privacy te beschermen.

8. Rechten van gebruikers

8.1. Opsomming van rechten

TYPOLOGIEOBJECT
Het recht om bezwaar te makenIn overeenstemming met de voorwaarden van artikel 21, lid 1, van de AVG hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd op basis van legitiem belang. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens :p voor reclamedoeleinden, kunt u hiertegen bezwaar maken zonder ons een of meer redenen te geven die uw verzoek rechtvaardigen; voor alle andere doeleinden moet u ons dan de dwingende reden(en) meedelen die uw verzoek om het recht van verzet uit te oefenen motiveert. Uw bezwaar tegen de verwerking(en) van uw persoonsgegevens geldt voor de toekomst.
Het recht om uw toestemming in te trekkenIn overeenstemming met de voorwaarden van artikel 7, lid 3, van de AVG hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, wanneer een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd op basis van een dergelijke toestemming. U kunt uw toestemming intrekken zonder ons een reden(en) te geven die uw verzoek rechtvaardigen. De intrekking van uw toestemming voor de verwerking(en) van uw persoonsgegevens is geldig voor de toekomst.
Het recht op toegangIn overeenstemming met artikel 15 van de AVG heeft u het recht om: ons te vragen naar de aard en de methoden van de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren ;d een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
Het recht op rectificatieIn overeenstemming met artikel 16 van de AVG hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens die onjuist zijn te corrigeren of aan te vullen.
Het recht op gegevenswissingIn overeenstemming met artikel 17 van de AVG hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. In dit kader verwijderen wij de betreffende persoonsgegevens zoveel mogelijk. Houd er echter rekening mee dat een dergelijk verzoek geen invloed kan hebben op ons recht om uw persoonlijke gegevens te bewaren die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Het recht op beperkingIn overeenstemming met artikel 18 van de AVG hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in een van de volgende gevallen: wanneer u de juistheid van dergelijke persoonsgegevens betwist of u van mening bent dat wij deze zouden verwerken in strijd met onze verplichtingen, maar u deze niet onmiddellijk wilt verwijderen; in beide gevallen moeten we de verwerking van uw persoonsgegevens opschorten terwijl we de nodige controles uitvoeren; wanneer we deze gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om uw rechten te claimen, uit te oefenen en/of te verdedigen; in dit geval moeten wij uw persoonsgegevens bewaren die voor u noodzakelijk zijn.
Het recht op overdraagbaarheidIn overeenstemming met artikel 20 van de AVG hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan u en/of aan de derde partij van uw keuze door te geven, in een formaat dat technisch bruikbaar is voor u of voor de genoemde derde partij.
Het lot van persoonsgegevensOvereenkomstig artikel 85 I. van de LIL, hebt u het recht om ons instructies te geven met betrekking tot het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.
Het recht om de zaak voor te leggen aan een toezichthoudende autoriteitU hebt het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8.2. Modaliteiten van de oefening

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u op het adres uw verzoek indienen door:

 • e-mail, op: dpo@vertigomediaperformance.com
 • per post, ter attentie van de DPO, naar het hierboven vermelde adres van het hoofdkantoor van MEDIA VERTIGO

Er is geen betaling vereist voor de uitoefening van uw rechten, behalve de mogelijke kosten voor het verzenden van uw verzoeken, behalve in het geval van herhaalde en duidelijk ongegronde verzoeken.

Houd er rekening mee dat VERTIGO MEIDA u om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit te bevestigen.

8.3. Verwerking van uw aanvraag

8.3.1. Als onderdeel van de overdracht van gegevens voor matchmaking.

Zodra uw verzoek om uw recht(en) uit te oefenen is ontvangen, indien van toepassing, informeert MEDIA PER FORMANCE rmations VERTIGO de Partner(s) aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven, zodat zij uw verzoek kunnen verwerken. Inderdaad, zodra uw persoonlijke gegevens zijn verkregen om in contact te worden gebracht met onze Partners die aan hen zijn overgedragen, neem dan niet rechtstreeks contact op. . VERTIGO MEDIA PERFORMANCE doet u niet Zo is het mogelijk dat er een zekere vertraging optreedt tussen het moment waarop VERTIGO MEDIA PERFORMANCE het moment waarop dit bevestigt uw verzoek te hebben verwerkt, en de laatste wordt ook verwerkt door de betrokken Partner(s).

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE bewaart uw persoonsgegevens die worden doorgegeven om rechten uit te oefenen, evenals onze daaropvolgende correspondentie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang.

De legitimiteit van deze verwerking is om te kunnen bewijzen dat we uw verzoek om de uitoefening van rechten binnen de gestelde termijnen hebben verwerkt. Deze persoonsgegevens worden bewaard in de vorm van archieven, gedurende een periode van 5 jaar vanaf de definitieve verwerking van uw verzoek, met uitzondering van de kopie van uw identiteitskaart die zal worden verwijderd zodra uw identiteit is bevestigd Alleen een referentie en de DPO hebben toegang tot deze database.

8.3.2. Als onderdeel van de gegevensverwerking rechtstreeks door VERTIGO MEDIA.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verbindt zich ertoe de betrokkene zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de artikelen 15 tot en met 22 van de R GPD die in de aanvraag zijn uitgegeven.

Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit van het aantal aanvragen.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE zal het lid en de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen van deze verlenging en de redenen voor het uitstel.

Wanneer de betrokkene zijn verzoek in elektronische vorm indient, wordt de informatie waar mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anders verzoekt.

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke niet aan het verzoek van de betrokkene voldoet, stelt hij de betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van de redenen voor zijn of haar niet-handelen en van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en een beroep in rechte in te stellen.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE houdt een register bij van verzoeken om toegang, rectificatie en verzet om legitieme redenen.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE persoonlijk karakter met: kan verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te delen met:

 • Onderaannemers die bepaalde diensten met betrekking tot persoonsgegevens verwerken met als enig doel het verlenen van technische bijstand aan VERTIGO MEDIA PERFORMANCE zoals hostingproviders. 
 • Bevoegde autoriteiten waaraan VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verplicht zou zijn om informatie bekend te maken in het kader van gerechtelijke procedures of om technische en/of veiligheidsproblemen op te sporen. 

8.4. Advertentieverzoeken verzonden door onze partners

In het geval dat u uw toestemming voor de ontvangst van reclameverzoeken verzonden door een van onze Partners wenst in te trekken, nodigt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE u uit om uw verzoek rechtstreeks bij deze laatste uit te oefenen. Inderdaad, in geen geval stuurt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE u advertentieverzoeken.