Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Definities

"AGV": verwijst naar deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

"Vertigo Media Performance": verwijst naar het bedrijf Vertigo Media Performance SL, geregistreerd in het handelsregister van Barcelona onder nummer B65333346, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op 75 calle Ecquador 08029 Barcelona, contact@VertigoMediaPerformance.com

"Partner" : verwijst naar elke rechtspersoon(n) leverancier(s) van product(en) en/of dienst(en) waarmee Gebruikers in contact worden gebracht via de Vertigo Media Performance Intermediation Service.

"Aanvullende Dienst" : verwijst naar de andere dienst(en) dan de Bemiddelingsdienst, zoals gespecificeerd in artikel 2 van de AGV.

"Bemiddelingsdienst" : verwijst naar de dienst van het verbinden van Gebruikers met een of meer Partners, zoals gespecificeerd in artikel 2 van de AGV.

"Dienst" : verwijst naar de Bemiddelings- en Aanvullende Diensten, als geheel genomen.

"Site" : verwijst naar de Vertigo Media Performance.com site en alle webpagina's van waaruit de door Vertigo Media Performance aangeboden Diensten toegankelijk zijn voor Gebruikers.

"Gebruiker" : verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van een van de Diensten aangeboden door Vertigo Media Performance.

2. Wie zijn wij?

2.1 Aan de ene kant is Vertigo Media Performance een dienstverlener gespecialiseerd in digitale marketing brokerage. Vertigo Media Performance biedt gebruikers:

· (i) een bemiddelingsdienst, bestaande uit het op zoek stellen van Gebruikers, op hun uitdrukkelijk verzoek, op zoek naar producten en/of diensten, in relatie tot Partners die waarschijnlijk de gewenste producten en/of diensten zullen leveren;

· (ii) Vertigo Media Performance een vergoeding ontvangt van de Partner in verband met deze bemiddelingsdienst;

· (iii) af en toe diensten die complementair zijn aan de bemiddelingsdienst, zoals het toestaan van gebruikers om verbonden te zijn

met Andere Aanbieders dan die welke onderworpen zijn aan hun eerste onderzoek, of om hun ervaring met de Vertigo Media Performance Services te noteren.

De Gebruiker krijgt toegang tot de Diensten door te klikken op de inhoud die hem wordt aangeboden. Aan de andere kant neemt Vertigo Media Performance tijdens deze bemiddelingsactiviteit niet rechtstreeks contact op met de Gebruiker om hem zijn Diensten aan te bieden. Evenzo, als onderdeel van de Bemiddelingsdienst:

· (i) zodra de verbinding met een of meer Partners is voltooid, Vertigo Media Performance:

o nooit contact opneemt met de Gebruiker, en nooit, op welke manier dan ook, tussenkomt in de uitwisselingen tussen deze laatste en alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien;

o heeft geen controle over de contactmethoden (telefoon, sms, e-mail, enz.) volgens welke de Partner(s) in contact zullen komen met

de Gebruiker.

· (ii) Vertigo Media Performance kan een vergoeding ontvangen voor bepaalde contracten die de Gebruiker kan afsluiten met een of meer Partners waarmee hij of zij in contact is gebracht; houd er in dit geval rekening mee dat Vertigo Media Performance niet tussenkomt in de onderhandeling en/of de

het sluiten en/of uitvoeren van de aldus gesloten overeenkomsten.

2.2 Anderzijds heeft Vertigo Media Performance als activiteit ook het ontwerpen, marketing en implementeren van loyaliteits- en klantrelatiebeheerdiensten voor eigen rekening of die van haar Partners.

Het verwerkt gegevens voor het ontwerp van direct marketingcampagnes in overeenstemming met de geldende wetgeving in overeenstemming met het Privacybeleid van Vertigo Media Performance, waarvan de link hieronder wordt uiteengezet.

In deze context is Vertigo Media verplicht om gebruikers rechtstreeks te werven door communicatie te verzenden over diensten en / of producten van partners voor commerciële prospectiedoeleinden, namens deze laatste.

3. Object

3.1 Het doel van deze AGV is om de relatie tussen Vertigo Media Performance enerzijds en Gebruikers anderzijds te regelen wanneer zij de Site bezoeken en/of vertigo Media Performance Services gebruiken. In dit verband vormen deze AV het contract tussen Vertigo Media Performance en de Gebruikers.

3.2 Het feit van het gebruik van de Site en/of de Diensten impliceert de volledige en onvoorwaardelijke toestemming van de Klant voor deze Voorwaarden. Daartoe nodigt het bedrijf de klant uit om

zorgvuldig de AV. De Klant verklaart en garandeert de AGV te hebben gelezen en begrepen. Alvorens de Diensten te gebruiken, moet de Gebruiker mogelijk uitdrukkelijk de AGV aanvaarden. In een dergelijk geval kan de Gebruiker de Diensten niet gebruiken als hij de Voorwaarden niet accepteert.

3.3 De AGV worden aangevuld met het Privacybeleid, waarin het beleid van Vertigo Media Performance inzake de bescherming van de persoonsgegevens van Gebruikers wanneer zij de Site bezoeken en de Diensten gebruiken, en het Cookiebeleid

, die gebruikers informeert over de cookies die op de site worden gebruikt en de methoden voor het beheer van hun toestemming voor het gebruik van deze cookies.

4. Toegankelijkheid van diensten

4.1 De Diensten zijn toegankelijk vanaf de Site. Toegang tot de Site vereist een internetverbinding en een apparaat om op internet te surfen.

4.2 Vertigo Media Performance zal alles in het werk stellen om de Site toegankelijk en efficiënt te houden zonder vertraging of onnodige ontberingen. Vertigo Media Performance kan echter geen ononderbroken of verstorende toegang tot de Site garanderen. In het bijzonder kan Vertigo Media Performance worden verplicht om onderhoud en/of updates van haar Site uit te voeren, in het bijzonder om de inhoud ervan aan te passen en/of wijzigingen in de Diensten te integreren. Bovendien kan Vertigo Media Performance geen ononderbroken werking van het internetnetwerk garanderen.

4.3 Gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het opzetten en bijwerken van de IT- en telecommunicatiemiddelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Site. Eventuele gerelateerde kosten zijn uitsluitend hun verantwoordelijkheid.

4.4 Vertigo Media Performance vestigt de aandacht van Gebruikers op het feit dat de

Internetnetwerk is niet perfect beveiligd. Het is hun verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om hun gegevens, software en apparaten te beschermen.

5. Gebruik van diensten

5.1 Om gebruik te maken van de Bemiddelingsdienst en zo in contact te worden gebracht met één of meerdere Partners, moet de Gebruiker:

· (i) vul de velden in die zijn aangegeven met een sterretje (*) of met een vermelding "verplicht veld", tot het einde van de interface van de Site; de andere velden zijn optioneel;

· (ii) zijn verzoek in te dienen, volgens de instructies die op het scherm aan het einde van de interface van de Site verschijnen.

Voorbeeld van partners (niet-uitputtende lijst):

– ACSSUR (Orias: 15006136)

– LESA (Orias: 15004699)

– UPTIMYZ.FR (Orias: 18001825)

– IKI, handelsnaam van ACS Marketing (ORIAS n°17000267)

– FDM (ORIAS nr. 10056778)

– SGP (ORIAS nr. 0905524)

– ASSOREA (Orias: 19005039)

– DEEVEA CONSEILS (Orias: 07005260)

– COMPARIT (Orias: 21007898)

– APIKAS (Orias: 07 030 44)

– AFI ASSURANCES – BESTHEALTH RATE (Orias: 07027969)

5.2 Het verzoek om aansluiting zal waarschijnlijk niet slagen als:

· (i) de Gebruiker het proces van het indienen van het verbindingsverzoek niet voltooit;

· (ii) de verstrekte informatie, in het bijzonder de gegevens die de Partners in staat stellen contact op te nemen met de Gebruikers, onjuist is.

5.3 Wanneer de Gebruiker van de Bemiddelingsdienst optreedt als consument in de zin van het inleidende artikel van de Consumentenwet, vraagt deze laatste om de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst om hem te verbinden met een of meer Partners en doet hij uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht, in de zin van artikel L. 221-25 van de Consumentenwet. Om zijn verzoek om aansluiting te valideren, moet de Gebruiker uitdrukkelijk afstand doen van zijn herroepingsrecht, volgens de instructies die verschijnen.

5.4. Zodra het verbindingsverzoek door de Gebruiker is ingediend, verwerkt Vertigo Media Performance het ontvangen verzoek. Bij deze gelegenheid kan Vertigo Media Performance contact met u opnemen om de verstrekte informatie te bevestigen. Zodra uw aanvraag is verwerkt en gevalideerd door Vertigo Media Performance, worden uw gegevens binnen 24 werkuren na validatie van uw verzoek overgedragen aan een of meer van deze Partners.

5.5. Aanvullende Diensten worden af en toe aangeboden aan Gebruikers, naast de Bemiddelingsdienst. Deze diensten

Extra zijn optioneel: Gebruikers zijn nooit verplicht om het te gebruiken om te profiteren van de Bemiddelingsdienst

6. Prijs

De Diensten die Door Vertigo Media Performance aan Gebruikers worden aangeboden, zijn gratis, onder voorbehoud van de kosten van de IT- en telecommunicatiemiddelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Site.

7. Verplichtingen van gebruikers

7.1 In het algemeen verbinden gebruikers zich ertoe de Site en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met hun wettelijke en reglementaire verplichtingen.

7.2 Gebruikers verbinden zich er in het bijzonder toe om:

· (i) de Site en de Diensten niet te gebruiken voor frauduleuze of kwaadaardige doeleinden, inclusief voor schadedoeleinden;

· (ii) de werking van de Site en Diensten niet opzettelijk te verstoren

;

· (iii) de Site en Diensten niet te gebruiken voor commerciële doeleinden;

· (iv) de Site en de Diensten niet te gebruiken door een derde persoon of entiteit om te leiden en/of zich voor te doen als een derde persoon of entiteit.

7.3 Wanneer de Site vrije velden bevat, garanderen Gebruikers dat de verstrekte informatie:

· (i) dat ze geen valse, denigrerende, lasterlijke, aanzettende haat, verheerlijking van terrorisme en/of onwettige intimidatie van een rechtspersoon en/of natuurlijke persoon bevatten, in overeenstemming met de wet van 29 juli 1881 betreffende de persvrijheid en de wet van 24 juni 2020 ter bestrijding van haatdragende inhoud op het internet;

· (ii) geen inbreuk maken op de privacy of het imago van derden, met inbegrip van de rechten van natuurlijke personen met betrekking tot hun persoonsgegevens, in overeenstemming met verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet op de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

8. Intellectuele eigendom & imago

8.1 De Site, hetzij als geheel, hetzij in de elementen waaruit ze individueel bestaat, wat ze ook zijn (in het bijzonder teksten, illustraties, foto's, logo's, producten, software, broncodes of elke grafische, geluids-, interactieve, video-, multimedia-, enz.), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van handelsmerkrechten, auteurs, ontwerpen, octrooien, sui generis databases, enz.). Deze rechten zijn de exclusieve eigendom van Vertigo Media Performance, haar Partners en/of derden. Bijgevolg vereist elk gebruik van deze elementen (in het bijzonder reproductie, communicatie, downloaden, wijzigen, vertalen, enz.), geheel of gedeeltelijk, de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertigo Media Performance en/of hun eigenaar, behalve waar toegestaan door de wet.

8.2 De Site kan ook elementen bevatten, wat ze ook mogen zijn (inclusief afbeelding, stem, enz.), die het beeld van een natuurlijke persoon geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigen. Bijgevolg vereist elk gebruik van deze elementen (in het bijzonder reproductie, communicatie, downloaden, wijzigen, vertalen, enz.), geheel of gedeeltelijk, de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertigo Media Performance en/of de betrokkene, behalve waar toegestaan door de wet.

8.3 Deze AV en alle juridische documentatie van Vertigo Media Performance zijn het exclusieve eigendom van Vertigo Media Performance. Het is ten strengste verboden om deze elementen geheel of gedeeltelijk te reproduceren of te imiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertigo Media Performance.

9. Verantwoordelijkheid

9.1 Vertigo Media Performance stelt alles in het werk om de Diensten operationeel en toegankelijk te houden zonder onnodige vertraging of moeilijkheden voor Gebruikers. Vertigo Media Performance is gebonden aan een middelenverbintenis, tenzij de wet anders bepaalt.

9.2 Wanneer de Gebruiker optreedt als consument in de zin van het inleidende artikel van de Consumentencode, kan Vertigo Media Performance niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de niet-uitvoering, geheel of gedeeltelijk, van deze Voorwaarden wanneer de niet-uitvoering het gevolg is van:

· (i) de schuld van de Gebruiker;

· (ii) het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde;

· iii) een geval van overmacht.

9.3 Wanneer de Gebruiker optreedt als een professional in de zin van het inleidende artikel van de Consumentencode, is de aansprakelijkheid van Vertigo Media Performance jegens Gebruikers beperkt tot materiële en directe schade veroorzaakt door de niet-uitvoering, geheel of gedeeltelijk, van deze Voorwaarden, met uitsluiting van enige andere schade.

9.4 Vertigo Media Performance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geschil dat ontstaat tussen een Gebruiker en de Partner(s) met wie hij/zij in contact is gebracht, aangezien Vertigo Media Performance een derde partij is van een

relatie die kan ontstaan tussen de laatsten, ongeacht de oorzaak.

9.5 Hypertekstlinks kunnen op de Site worden ingevoegd en Gebruikers naar websites van derden naar Vertigo Media Performance leiden. Vertigo Media Performance vestigt de aandacht van de Gebruiker op het feit dat hij geen controle heeft over deze websites. Bijgevolg erkent de Gebruiker dat Vertigo Media Performance niet verantwoordelijk is voor de juistheid van hun inhoud, noch voor de naleving van de door hen geldende wetgeving.

10. Wijzigingen en updates

10.1 Vertigo Media Performance behoudt zich het recht voor om haar AGV te allen tijde te wijzigen om deze aan te passen aan wijzigingen in de Site, diensten en/of wetgeving.

10.2 De nieuwe bepalingen van de AGV zijn pas afdwingbaar tegen Gebruikers vanaf het moment dat ze op de Site worden geplaatst. Indien de wetgeving dit vereist, zal de aldus bijgewerkte AGV vooraf aan hen worden meegedeeld en/of zullen zij eerst worden uitgenodigd om ze uitdrukkelijk te aanvaarden. In het laatste geval zullen Gebruikers die de aldus gewijzigde AGV niet accepteren, de Diensten niet kunnen gebruiken.

11. Verschillend

11.1 In het geval dat een van de bepalingen van de AGV als nietig, nietig of ongeschreven wordt beschouwd op grond van een wettelijke, reglementaire of rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde, blijven de overige bepalingen van kracht.

11.2 Het feit dat men geen gebruik maakt van een van de bepalingen van de AGV mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van het recht om vervolgens gebruik te maken van de genoemde bepaling.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Op de AGV is het Spaanse recht van toepassing.

12.2 Wanneer de Gebruiker optreedt als consument in de zin van het inleidende artikel van de Consumentenwet, in geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering van de AGV:

· (i) de Gebruiker heeft de mogelijkheid om, alvorens een rechtsvordering in te stellen, zijn toevlucht te nemen tot een minnelijke schikking en in het bijzonder tot een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting. In het bijzonder kan de Gebruiker en/of Vertigo Media Performance een geschil oplossen via het online geschillenbeslechtingsplatform opgezet door de Europese Commissie, toegankelijk op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Vanaf dit platform kunnen de partijen online beroep aantekenen tegen de ander, die

Geïnformeerd. De Gebruiker en Vertigo Media Performance zullen gezamenlijk een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie kiezen waaraan het platform voor Geschillenbeslechting het geschil zal doorsturen;

· (ii) bij gebreke van een minnelijke schikking zijn de Spaanse rechtbanken als enige bevoegd om elk geschil te behandelen dat ontstaat met Vertigo Media Performance met betrekking tot de interpretatie, geldigheid en/of uitvoering van de AGV en, meer in het algemeen, hun contractuele relaties en de gevolgen ervan.

12.3 Wanneer de Gebruiker optreedt als een professional in de zin van het inleidende artikel van de Consumentenwet, zijn de rechtbanken binnen de jurisdictie van het Hof van Beroep van Parijs als enige bevoegd om elk geschil te behandelen dat ontstaat met Vertigo Media Performance met betrekking tot de interpretatie, geldigheid en / of uitvoering van de AGV en, meer in het algemeen, over hun contractuele en commerciële relaties en de gevolgen daarvan.

12.4 Indien de Gebruiker, ongeacht zijn hoedanigheid, in een andere Staat dan Frankrijk woont of gevestigd is, mag hem niet worden beroofd van de bepalingen van openbare orde van het recht van het land in kwestie waarvan niet kan worden afgeweken.

Bijgewerkt: 3 januari 2022